• Zmień kontrast
 • Czcionka
 • A
 • A+
 • A++

Statystyki

 • Odwiedziło nas: 294248
 • Do końca roku: 344 dni
 • Do wakacji: 151 dni
Jesteś tutaj:Start / Rekrutacja

Rekrutacja

 • Zadania związane z kierowaniem, przyjmowaniem, przenoszeniem nieletnich z M.O.W. realizuje minister właściwy do spraw oświaty i wychowania przy pomocy ośrodka kierowania tj. Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie.
 • Organem odpowiedzialnym za skierowanie nieletniego, wobec którego sąd zastosował środek wychowawczy w postaci umieszczenia w M.O.W. jest starosta powiatu właściwego dla miejsca zamieszkania nieletniego, a w przypadku braku miejsca zamieszkania - starosta powiatu właściwego dla miejsca pobytu nieletniego.
 • W Ośrodku przebywają wychowankowie do 18 roku życia. Placówka umożliwia wychowankowi, w uzasadnionych przypadkach, ukończenie szkoły po 18 roku życia.
 • Dokumenty wychowanka skierowanego do Ośrodka powinny zawierać:
  • Orzeczenie sądu o zastosowaniu środka wychowawczego wobec nieletniego;
  • Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez poradnię psychologiczno - pedagogiczną;
  • Odpis aktu urodzenia i poświadczenie zameldowania na pobyt stały oraz poświadczenie wymeldowania z pobytu czasowego;
  • Dokumentację medyczną, w tym: kartę zdrowia i szczepień oraz informacjęo ubezpieczeniu zdrowotnym;
  • Kopię wywiadu środowiskowego, przeprowadzonego przez kuratora sadowego;
  • Ostatnie świadectwo szkolne i aktualny odpis arkusza ocen;
  • Kopię opinii rodzinnego ośrodka diagnostyczno - konsultacyjnego lub innej specjalistycznej placówki;
  • Wskazanie Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie.
 • Za doprowadzenie nieletniego do placówki (nowy wychowanek) odpowiedzialny jest właściwy organ ze względu na miejsce zamieszkania nieletniego, policja lub placówka, w której wychowanek przebywa.
 • W przypadku niedoprowadzenia nieletniego do M.O.W. w ciągu miesiąca od daty otrzymania skierowania dyrektor MOW powiadamia o tym właściwego starostę oraz ORE oraz odsyła dokumentację nieletniego właściwemu staroście za pośrednictwem poczty.
 • Przeniesienie nieletniego do innego M.O.W. może nastąpić w szczególnie uzasadnionych przypadkach, mających znaczenie dla skuteczności procesu resocjalizacji.
 • Wniosek o przeniesienie do innego M.O.W. składa dyrektor Ośrodka, w którym nieletni przebywa. Informuje ośrodek kierowania, w uzgodnieniu z sądem rodzinnym, który wydał postanowienie o zastosowaniu wobec nieletniego środka wychowawczego.
 • O przeniesieniu nieletniego dyrektor M.O.W. powiadamia właściwy organ ze względu na miejsce zamieszkania nieletniego, sąd rodzinny, który zastosował środek wychowawczy, rodziców lub prawnych opiekunów.
 • Nieletni, który dokonał ucieczki z M.O.W. i został zatrzymany przez policję jest przekazywany do M.O.W. z którego dokonał ucieczki lub do najbliższej placówki udzielającej pomocy w sytuacjach kryzysowych, działającej na terenie danego powiatu.
 • Policja powiadamia dyrektora M.O.W. o miejscu zatrzymania nieletniego. Dyrektor zobowiązany jest odebrać wychowanka w ciągu 48 godzin od chwili otrzymania zawiadomienia.