• Zmień kontrast
 • Czcionka
 • A
 • A+
 • A++

Statystyki

 • Odwiedziło nas: 294250
 • Do końca roku: 344 dni
 • Do wakacji: 151 dni

Koncepcja pracy i zadania Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego

Ogólne informacje o Ośrodku 

 1. Ośrodek jest placówką specjalną o charakterze resocjalizacyjno – rewalidacyjnym.
 2. Organem prowadzącym dla Ośrodka jest Powiat Lidzbarski.
 3. Nadzór pedagogiczny nad działaniem Ośrodka sprawuje Warmińsko – Mazurski Kurator Oświaty.
 4. Bazę Ośrodka stanowi kompleks budynków i terenów sportowo – rekreacyjnych przy ul. Leśnej 15 w Lidzbarku Warmińskim.
 5. Wyodrębnione są:
 •  Zespół mieszkalny (7 grup wychowawczych) z niezbędnymi urządzeniami socjalnymi dla wychowanków i zapleczem gospodarczym;
 •  Zespół dydaktyczny (7 oddziałów) na potrzeby kształcenia w zakresie szkoły podstawowej specjalnej, gimnazjum i zskole branżowej  I stopnia;
 •  Zespół rekreacyjno – sportowy – boisko do piłki nożnej, boisko do piłki siatkowej, siatkówki plażowej, boisko do piłki ręcznej, boisko do piłki koszykowej;
 •   Kuchnię i stołówkę oraz aneksy kuchenne (warsztaty szkolne) przeznaczone do kształcenia zawodowego;

  Cele i zadania Ośrodka

 Celem działalności Ośrodka jest eliminowanie przyczyn i przejawów niedostosowania społecznego u wychowanków, przygotowanie ich do samodzielnego życia zgodnego z normami prawnymi i społecznymi oraz do samodzielności zawodowej. Osiąganie tych celów jest możliwe poprzez:

 1. Zintegrowaną działalność opiekuńczo-wychowawczą, dydaktyczną i korekcyjną;
 2. Przygotowanie do pracy zawodowej;
 3. Organizowanie udziału w życiu społecznym, kulturalnym i gospodarczym środowiska;
 4. Współdziałanie z rodzicami wychowanków, organizacjami społecznymi i innymi instytucjami.

  Do zadań Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego należy w szczególności eliminowanie przyczyn i przejawów niedostosowania społecznego, przygotowanie wychowanków do prawidłowego uczestnictwa w życiu społecznym, samodzielności zawodowej oraz życia zgodnego z powszechnie obowiązującymi normami społecznymi i prawnymi.

Zadania MOW realizowane są głównie poprzez:

 1. Organizowanie zajęć resocjalizacyjnych, terapeutycznych, rewalidacyjnych i profilaktyczno – wychowawczych oraz pomocy psychologiczno – pedagogicznej;
 2. Wspomaganie w zakresie nabywania umiejętności życiowych ułatwiających funkcjonowanie społeczne oraz umożliwiających powrót do środowiska rodzinnego i społecznego (w tym m.in. w miarę możliwości do szkoły w miejscu zamieszkania);
 3. Wspieranie rodziców (prawnych opiekunów) w pełnieniu funkcji wychowawczej i edukacyjnej, w tym w rozpoznawaniu, wspomaganiu i rozwijaniu potencjalnych możliwości dzieci i młodzieży;
 4. Udzielanie pomocy rodzicom (prawnym opiekunom), wychowawcom i nauczycielom w zakresie doskonalenia umiejętności niezbędnych we wspieraniu rozwoju dzieci i młodzieży, w szczególności w zakresie unikania zachowań ryzykownych;
 5. Pomoc w planowaniu kariery edukacyjnej i zawodowej, z uwzględnieniem możliwości i zainteresowań dzieci i młodzieży oraz współpraca w tym zakresie z sądem, który wydał orzeczenie o umieszczeniu wychowanka w Ośrodku oraz ośrodkami pomocy społecznej i innymi instytucjami właściwymi ze względu na miejsce zamieszkania wychowanków;
 6. Podejmowanie działań interwencyjnych w przypadku zachowań wychowanków szczególnie zagrażających ich zdrowiu lub życiu;
 7. Współpracę ze środowiskiem lokalnym.

      Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy zapewnia:

 1. Realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki;
 2. Udział w zajęciach określonych w § 4 ust. 2 pkt. 1,2
 3. Udział w dodatkowych zajęciach edukacyjnych i wychowawczych oraz w zajęciach rozwijających zainteresowania i szczególne uzdolnienia ucznia;
 4. Udział w zajęciach sportowych, turystycznych, rekreacyjnych, w tym w zajęciach organizowanych na świeżym powietrzu w wymiarze co najmniej dwóch godzin dziennie, o ile pozwalają na to warunki atmosferyczne;
 5. Udział w zajęciach kulturalno - oświatowych;
 6. Udział w indywidualnych lub grupowych zajęciach specjalistycznych w zakresie terapii pedagogicznej, psychologicznej, zajęciach rewalidacyjnych, socjoterapeutycznych oraz, profilaktyki społecznej i resocjalizacji;
 7. Pomoc w nauce;
 8. Całodobową opiekę.