• Zmień kontrast
  • Czcionka
  • A
  • A+
  • A++

Statystyki

  • Odwiedziło nas: 294259
  • Do końca roku: 344 dni
  • Do wakacji: 151 dni

Kontakty z dzieckiem

REGULAMIN KONTAKTÓW Z WYCHOWANKAMI

MŁODZIEŻOWEGO OŚRODKA WYCHOWAWCZEGO

W LIDZBARKU WARMIŃSKIM

 

Na podstawie:

USTAWA z dnia 26 października 1982r. o postępowaniu w sprawach nieletnich (z późniejszymi zmianami). Dziennik Ustaw z 2002 r. Nr 11 poz. 109

 

§ 1

 

Wychowankom przebywającym w Ośrodku umożliwia się kontakt z osobami z zewnątrz w formie:

1.      Korespondencji

2.      Rozmowy telefonicznej

3.      Odwiedzin

§ 2

 

Korespondencja do wychowanków nie jest ograniczana, zawartość korespondencji może być kontrolowana zgodnie z art. 66 § 3 ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich.

 

§ 3

 

Rozmowy telefoniczne wychowanków z osobami spoza placówki mogą odbywać się  w następujących porach dnia:

1.      W dni powszednie w godzinach 1500 – 1600 oraz 1930-2030

2.      W dni wolne od zajęć szkolnych w godzinach 1200-1400 oraz 1830-2000

 

W celu zagwarantowania kontaktu z wszystkimi wychowankami rozmowy telefoniczne powinny być krótkie (do 5 min.). Kontakt telefoniczny z wychowankiem w innych terminach jest możliwy za zgodą wychowawcy lub innego przełożonego.

 

§ 4

 

Wychowanka można odwiedzać w dni wolne od zajęć szkolnych w godzinach 1300-1700   po wcześniejszym uzgodnieniu z bezpośrednim wychowawcą dziecka a w szczególnych przypadkach z dyrektorem placówki.   Dopuszcza się odwiedziny w innych terminach po uzgodnieniu w tym samym trybie.     

§ 5

 

Osoba odwiedzająca musi być pełnoletnia. Nieletni odwiedzający wychowanka muszą być reprezentowani przez osobę dorosłą. Jeśli osoba odwiedzająca nie jest rodziną wychowanka, odwiedziny odbywają się pod szczególną kontrolą oraz w czasie wyznaczonym przez wychowawcę.

 

§ 6

 

Osobie nietrzeźwej, agresywnej, wulgarnej nie umożliwia się kontaktu z wychowankami.

 

§ 7

 

W placówce obowiązuje zakaz używania telefonów komórkowych. Posiadane przez wychowanków telefony zabezpieczane są w depozycie grupy wychowawczej. Telefony wydawane są wychowankom na czas podróży z placówki oraz na czas pobytu wychowanka poza placówką.

§ 8

 

Osoba odwiedzająca:

1.      Po przybyciu do placówki powinna zgłosić się do wychowawcy lub osoby pełniącej nadzór pedagogiczny i okazać dowód potwierdzający jej pełnoletniość.

2.      Zobowiązana jest do zapoznania się z regulaminem kontaktów z wychowankiem i określenia czasu odwiedzin. Termin zakończenia odwiedzin ostatecznie określa dyżurujący wychowawca.

3.      Zobowiązana jest do okazania przedmiotów i innych artykułów wnoszonych na teren placówki. Artykuły żywnościowe okazuje się ze względów sanitarnych. Zabronione jest wnoszenie produktów, substancji i przedmiotów zakazanych prawem i przepisami wewnętrznymi placówki. Środki finansowe, leki oraz wartościowe przedmioty należy bezwzględnie przekazać do depozytu wychowawcy pełniącemu dyżur.

 

§ 9

 

Miejsce odwiedzin wskazuje wychowawca grupy lub osoba sprawująca nadzór pedagogiczny. Wychowankowie spełniający wymogi regulaminowe, mogą korzystać z krótkotrwałej przepustki z osobą odwiedzającą, jeśli tą osobą jest opiekun prawny lub pełnoletni członek rodziny wychowanka.

 

§ 10

 

Nieprzestrzeganie powyższych ustaleń może skutkować podjęciem przez dyrektora MOW decyzji o ograniczeniu kontaktów lub ich całkowitym zakazie (zgodnie z art. 66 ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich).

 

 

Regulamin wchodzi w życie z dniem 19.01.2010r